REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Leje për shfrytëzimin e ndonjë lokacioni publik - për hyrje me kamion mbi 3.5 ton në qytet (për transportimin e materialit, largimi i dheut, betonit dhe materialit tjetër ndërtimor)

Drejtoria për Shërbime Publike

Qëllimi: Ofrimi i mundësisë për hyrje me kamion mbi 3.5 ton dhe shfrytëzimin e hapsirës publike për ndalje, parkim, ngrakim/shkarkim, me kusht që nuk zvogëlohet dukshmëria e rrugës dhe që lëvizja e këmbësorëve të jetë e papenguar dhe e sigurt duke ju lënë hapësirë të trotuarit.

Përshkrimi: Pala fillon procedurën në Qendrën për Shërbim me Qytetar duke bërë kërkesë e cila dërgohët në D.SH.P. Zyrtari përkatës del në terren dhe përpilon procesverbalin sipas të cilit lëshohet akti juridik me shkrim (Leja) në afatin prej 30 ditësh.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: mujore/vjetore

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbiemri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës
 • Inofrmata për Biznesin (kur kërkesa parashtrohët nga Personat Juridik)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Librezën e automjetit (Kopje)
 • Vërtetimi për pagesën e Tatimit në Pronë (Origjinal)
 • Patent shoferin (Kopje)
 • Çertifikatën e regjistrimit të biznesit (kur kërkesa parashtrohët nga Personat Juridik) (Kopje)
 • Sigurimin e udhëtarëve Vërtetimin e kryerjes së taksave komunale (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PagesaLeje për një (1) hyrje në qytet të automjetit transportues për mallra komerciale mbi 3.5 ton - 30 Euro; Kamion për transportimin e materialit: për një hyrje - 10 Euro; për dy hyrje - 8 Euro; për tri hyrje - 6 Euro; ditore 60 Euro.Pagesa nëpërmjet pullës 111-0970023520157

Formulari nuk është në dispozicion