REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Leje për shfrytëzimin e ndonjë lokacioni publik - parkim i rezervuar (për persona fizik dhe juridik)

Drejtoria për Shërbime Publike

Qëllimi: Ofrimi i mundësisë për shfrytëzimin e hapsirës publike për parkimin e automjeteve lejohet, me kusht që nuk zvogëlohet dukshmëria e rrugës dhe që lëvizja e këmbësorëve të jetë e papenguar dhe e sigurt duke ju lënë hapësirë të trotuarit me gjerësi prej së paku 1,5 metra.

Përshkrimi: Pala fillon procedurën në Qendrën për Shërbim me Qytetar duke bërë kërkesë e cila dërgohët në D.SH.P. Zyrtari përkatës del në terren dhe përpilon procesverbalin sipas të cilit lëshohet akti juridik me shkrim (Leja) në afatin prej 30 ditësh.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: mujore/vjetore

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbiemri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës
 • Inofrmata për Biznesin (kur kërkesa parashtrohët nga Personat Juridik)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Librezën e automjetit (Kopje)
 • Vërtetimi për pagesën e Tatimit në Pronë (Origjinal)
 • Patent shoferin (Kopje)
 • Çertifikatën e regjistrimit të biznesit (kur kërkesa parashtrohët nga Personat Juridik) (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PagesaNë parkingjet e rezervuara të Komunës – mujore / 30 Euro; parkingjet e rezervuara të komunës rreth objekteve të banimit kolektivë për persona fizik – mujore / 10 Euro - vjetore 70 Euro; parkingjet e rezervuara të komunës rreth objekteve të banimit kolektivë për persona juridik – mujore 20 Euro-vjetore 170 Euro.Pagesa nëpërmjet pullës 111-0970023520157

Formulari nuk është në dispozicion