REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Leje për shfrytëzimin e sipërfaqës publike - vendosja e muraleve në fasadat e objekteve të banimit kolektiv

Drejtoria për Shërbime Publike

Qëllimi: Ofrimi i mundësisë për shfrytëzimin e hapsirës së ndertesave të banimit kolektiv, lejohet, me kusht që nuk dëmtohën muret dhe fasada dhe qasje e hyrjeve, ballkoneve, dritareve të banorëve në objekteve.

Përshkrimi: Pala fillon procedurën në Qendrën për Shërbim me Qytetar duke bërë kërkesë e cila dërgohët në D.SH.P. Zyrtari përkatës del në terren dhe përpilon procesverbalin sipas të cilit lëshohet akti juridik me shkrim (Leja,Vendimi) në afatin prej 30 ditësh. Akti Juridik dërgohet në QSHQ ku edhe njoftohën palët përmes sms për tërheqjën e Aktit Juridik të lëshuar nga D.SH.P-ja.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: sipas kërkesës palëve

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbiemri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës
 • Inofrmata për Biznesin (kur kërkesa parashtrohët nga Personat Juridik)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Vërtetimin e kryerjes së taksave komunale (për vitet paraprake); (Origjinal)
 • Vërtetimi për pagesën e Tatimit në Pronë (Origjinal)
 • Çertifikatën e regjistrimit të biznesit (kur kërkesa parashtrohët nga Personat Juridik) (Kopje)
 • Skicat me Foto, pikat/lokacionet e sakta të murve dhe dimensionet (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa25 Euro për m² /vjetore Pagesa nëpërmjet pullës 111-0970023520157

Formulari nuk është në dispozicion