REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Regjistrimi i të drejtës së shfytëzimit/qirambajtjes në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme ne bazë të titullit juridik - kontratës për privatizim të lëshuar nga Agjencioni Kosovar i Privatizimit

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Qëllimi: Qellimi i procedures eshte sigurimi i permbushjes se kushteve ligjore per regjistrimin e të drejtës së shfytëzimit / qirambajtjes në emër të fituesit te kesaj të drejte per 99 vite duke llogaritur nga data e hyrjes në fuqi e rregullores se UNMIK-ut nr. 2003/13 e dt. 09 maj 2003 e cila skadon me 09 maj 2102. Ku kërkesa për regjistrim është bërë në bazë të Kontratës për privatizim të lëshuar nga Agjencioni Kosovar i Privatizimit.

Përshkrimi: Kërkesen për regjistrim te të drejtës së shfytëzimit / qirambajtjes bëhet sipas formularit standard i cili gjindet ne Qendren per Sherbim te Qytetareve (QSHQ), ku formulari ne fjale plotesohet me te dhenat e kerkuara e me pas palës - palëve QSHQ i'u jep një dëshmi - vërtetim për pranimin e kërkesës së tij- tyre. Pas kesaj QSHQ të gjitha shkresat në lëndë i dërgohet DKGJP-së, e cila brenda afatit ligjor (pas verifikimit) të dokumentacionit të dorëzuar nxjerr aktin - vendimin per regjistrim të të drejtes se shfytëzimit/qirambajtjes, ku edhe pala - palët përmes QSHQ njoftohen me aktin administrativ dhe dokumentet tjera përcjellëse (Çertifikatat pronësore).

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa kufizim kohor

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbimeri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi i personit-ave në emër të të cilve regjistrohet e drejta e shfytezimit/qirambajtjes (Kopje)
 • Kontrata mbi privatizimin e patundshmerise e Agjencionit Kosovar te Privatizimit (Kopje e vertetuar)
 • Vërtetimet e Tatimit në Pronë (Origjinal)
 • Çertifikatat për identifikimin e paluajtshmërive - njësive kadastrale te kembyera (Çertifikatë per person apo Çertifikatë për njësi kadastrale) (Kopje)
 • Çertifikata e biznesit per pronarin e ri nese e ka statusin e personit juridik (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa200 euroPagesa nëpërmjet pullës 111-0970023520157

Formulari nuk është në dispozicion