REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Pëlqimi për autopark për parkim të autobusit/minibusit për transport publik

Drejtoria për Shërbime Publike

Qëllimi: Ofrimi i mundësive për autobus/minibus që të bejnë transportin e vecant të udhëtarve në relacionin e caktuar dhe sigurimi i parkimit te automjetin.

Përshkrimi: Pala fillon procedurën në Qendrën për Shërbim me Qytetar duke bërë kërkesë e cila dërgohët në D.SH.P. Zyrtari përkatës del në terren dhe përpilon procesverbalin mbi pranimin teknik sipas të cilit lëshohet leja për kryerjen e transportit publik brenda Komunës.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 vit

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbiemri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës
 • Inofrmata për Biznesin (kur kërkesa parashtrohët nga Personat Juridik)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Librezën e automjetit (Kopje)
 • Vërtetimi për pagesën e Tatimit në Pronë (Origjinal)
 • Patent shoferin (Kopje)
 • Çertifikatën e regjistrimit të biznesit (kur kërkesa parashtrohët nga Personat Juridik) (Kopje)
 • Sigurimin e udhëtarëve (Kopje)
 • Dëshmin mbi vendosjen e tahograf (Kopje)
 • Aparatin e zjarrëfikësve. (Kopje)
 • Procesin mbi pranimin tek.të automjetit (të vitit kaluar). (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa40 Euro Pagesa nëpërmjet pullës 111-0970023520157

Formulari nuk është në dispozicion