REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Çertifikata - Vërtetimi për përvojën e punës, për pagesën e kontributeve ndaj Komunës

Drejtoria për Buxhet dhe Financa

Qëllimi: Dëshmi që ka paguar kontribute për pension.

Përshkrimi: Parashtruesi i kërkesës e parashtron kërkesën te Qendra per Sherbimin Qytetar. Kërkesa arrin në DBF dhe nxirret një çertifikatë/vërtetim i nënshkurar nga udhëheqësi i D.B.F.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: e përhershme

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbimeri

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Libreza e Tatimpaguesit që ka krye pagesën e kontributeve ndaj Komunës e vërtetuar me vulën e komunës (Origjinal)
  • Formulari i kërkesës (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion