REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Vërtetim që nuk ka obligime financiare (për procedurat për lirim nga shtetësia e Kosovës)

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Qëllimi: Paijen me vertetimin e tille i cili iu nevoitet per tu liruar nga shtetesia e Kosovës.

Përshkrimi: Pala vjen në QPS dhe bënë kërkesë me shkrim në bazë të formes së pergaditur nga QPS-ja, Vertetimi që nuk ka obligime financiare lëshohet nga Shërbimet Sociale në bazë të evidencës që posedojnë brenda 1-2 ditëve.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 3 muaj

Informatat e kërkuara

 • Emri(emri I babes)mbiemri
 • Datelindja
 • Vendlindja
 • Gjinia
 • Adresa
 • Nr telefonit
 • Pergadidja shkollore
 • Profesioni
 • Punesimi
 • Statusi martesor
 • Pershkrimi i kerkeses

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Kerkesa me shkrim(formulari) (Origjinal)
 • Leternjoftimi (Kopje e vertetuar)
 • Certifikata e vendbanimit (Kopje e vertetuar)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion