REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Kërkese për konstatime zyrtare

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Qëllimi: Organet administrative detyrohen te vendosin per cdo kerkese te dorzuar nga personi fizik-juridik dhe konkluzionin e nxjerr nga personi zyrtar qe e nxjerr ate veprimatri te procesit gjate te cili eshte shfaqur qeshtje qe eshte objekt i konkluzionit.

Përshkrimi: Konstatimet zyrtare nxirren nga organet kompentete, shërbimet sociale për të evidentuar një gjendje momentale varësisht nga kërkesa e paraqitur me shkrim nga pala e cila në afat sa më të shkurtër bënë vlerësimin e rastit dhe nxjerr një konstatim zyrtar i cili procedohet tutje,pales ose institucionit i cili ka bërë kërkesen.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 3 muaj

Informatat e kërkuara

  • Emri Mbiemri i kerkuesit
  • Adresa
  • Nr telefonit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Formular 03 (Origjinal)
  • Formular 04 (Origjinal)
  • Formular 05 (Origjinal)
  • Kerkesa e pales (Origjinal)
  • Leternjoftim (Kopje e vertetuar)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa5Transfer bankar

Formulari nuk është në dispozicion