REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Vertetim që është shfrytëzues i ndihmës sociale

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Qëllimi: Vertetimi që pala është shfrytezues i ndihmes sociale per nevoja te tije.

Përshkrimi: e gjitha familjet qe realizojne ndihme sociale mund te marrin vertetim qe jane shfrytezues duke berte kerkese ne QPS perkatesisht sektorin e asistences sociale.Plotesohet formulari dhe i bashkangjiten dokumentet e nevojshme dhe QPS i leshon vertetimin brenda dites.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa afat të caktuar

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Adresa e vendbanimit
  • Data e Lindjës
  • Vendi i lindjes
  • Arsyeja e kërkesës për vetetim

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Kopje e vertetuar)
  • Formulari i kërkesës (Origjinal)
  • Kartela e ndihmes sociale (Kopje e vertetuar)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion