REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Kërkesë për nevoja të jashtzakonshme

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Qëllimi: Perkrahja momentale nga DNS në raste te veqanta fatkeqesie te ndryshme per familjet ne nevoje sociale.

Përshkrimi: Të gjith personat në nevojë ad-hoc momentale te rasteve me kushte jo të mira ekonomike kanë të drejtë në shfrytësimin e një ndihme momentale me të cilën pala bënë kërkesë me shkrim dhe e dorëzon në QPS.QPS e dorëzon në DNS te kompletuar ku vendimi nxirret mbrenda 30 ditëve dhe njoftimin e merr pala permes QPS-s.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa afat

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe mbiemri i kerkuesit
  • Arsyet e kerkeses

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • Kerkesa me shkrim (Origjinal)
  • Komfirmim nga banka (Origjinal)
  • Certifikate e lindjes (Kopje e vertetuar)
  • lLeternjoftim (Kopje e vertetuar)
  • Dokument/raport/ etj… (Kopje e vertetuar)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion