REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Kërkesë për ndihmë sociale

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Qëllimi: Tu vihet në ndihme famijleve në nevojë.

Përshkrimi: Cdo pale me gjendje te rënde sociale dhe e cila i plotëson kriteret për ndihme sociale ne baze te ligjit 2003/15, mund te beje kerkese në QPS-Gjilan perkatesisht ne sektorin e Asistences Sociale per perfitimin e të drejtes në ndihme sociale .QPS është e obliguar që në afat prej 45 ditësh të nxjerr vendim dhe ta njoftoj palën.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 muaj

Informatat e kërkuara

 • Institucioni
 • Data e protokolimit te kerkeses
 • Nr.i landes
 • nr.i protokolit
 • Emri(emri I prindit) Mbiemri I aplikuesit
 • Gjinia
 • Data e lindjes
 • Vendi I lindjes
 • Nacionaliteti
 • Gjuha e komunikimit
 • Nr.personal
 • Gjirollogaria banakare
 • Adresa tel kontaktues
 • Statusi martesor dhe familjar
 • Distrikti I KEK-ut ,shifra dhe njehsori
 • Te gjitha te dhenat per anetaret e familjes
 • Zyrtari I QPS ,udheheqesit dhe nep.i bazes
 • shuma e mjeteve qe realizon

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 45

Dokumentacioni i kërkuar

 • Certifikate e lindjes (Origjinal)
 • Certifikate e vendbanimit (Kopje e vertetuar)
 • Certifikate e Marteses (Kopje e vertetuar)
 • Certifikate e shtetesise (Kopje e vertetuar)
 • Leternjoftimi (Kopje e vertetuar)
 • Vertetim për pagesën e tatimit në prone (Kopje e vertetuar)
 • Certifikatë që nuk posedon palujtëshmëri (Kopje e vertetuar)
 • Certifikate e bashk.familjare (Kopje e vertetuar)
 • Fatura e rrymes (Origjinal)
 • Deklaratë që pala është e pa punë (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion