REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Kërkese për mbrojtje nga dhuna në familje

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Qëllimi: Qellimi i ketij sherbimi dhe procedure eshte qe te parandaloj dhunen ne familje ne te gjitha format e saje,me masa te pershtatshme ligjore,te pjestareve te familjes,qe jane viktima te dhunes ne familje,duke u kushtruar vemendje te veqant femijeve te moshuarave dhe personave me aftesi te kufizuara.

Përshkrimi: Viktimat e dhunës në familje lajmërohen në policinë e Kosovës. Zyrtarët policor konsultohen me prokurorin e ftojnë mbrojtësin e viktimave si dhe përfaqësusin e QPS-s.Së bashku bëhet vlerësimi i rastit dhe ndërrmerren hapat e metutjeshem për mbrojtjen e viktimes dhe parandalimin e përsëritjes së dhunës.QPS-ja cakton menagjerin e rastit, njofton Departamentin e Mireqenies Sociale mrenda 24orëve.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative:

Informatat e kërkuara

  • Emertimin e e gjykates
  • Emrin adresen dhe profesionin e kerkuesit dhe te kryesit te dhunes ne familje
  • Emrin dhe adresen e pales se mbrojtur dhe te personit I cili ka kerkuar mbrojtje
  • Lidhja familjare
  • Pershkrimi ne hollesi i gjendjes faktike
  • Propozimet e mases mbrojtese e tjj

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Dokumente indentifikimi (Kopje e vertetuar)
  • Raport mjeksor (Origjinal)
  • Kërkesa me shkrim(policia,gjykata,Prokuroria) (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion