REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Vendimi i Taksës/Tarifës Komunale për ushtrimin e veprimtarisë afariste

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Sektori i Taksave Komunale

Qëllimi: Krijimi i të hyrave vetanake të Komunës së Gjilanit

Përshkrimi: Zyraterët e DZHE dalin ne terren dhe i vizitojne bizneset dhe perpilojne Procesverbal - (formular i vecant) - si rezultat i te cilit nxjerret Vendimi brenda 2 ditesh,

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 12 mujore (vjetore)

Informatat e kërkuara

  • Emërtimi i biznesit
  • Numri i biznesit dhe Numri Fiskal
  • Adresa e biznesit
  • Emri dhe Mbimeri i pronarit
  • Adresa e pronarit, numri personal
  • Numri Personal i pronarit
  • Telefoni pse emaili i pronarit dhe biznesit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Certifikata e Regj te Biznesit (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa1. Kompanitë publike regjionale (Hidromorava, Eco-Higjiena) 600.00 2. Kompanitë Publike Lokale (Stacioni i Autobusëve) 300.00 3. Kompanitë publike nacionale (PTK) 1500.00 4. Kompanitë publike nacionale (Posta) 750.00 5. Kompania (KEDS) 1500.00 6. Kompanitë e sigurimeve-baza 800.00 7. Kontrollimet teknike 500.00 8. Bankat ekspoziturat - filialet 800.0 9. Institucionet Mikrofinanciare (Kredi-dhënie) 500.00 10. Këmbimoret 200.00 11. Agjencitë e transferit të parave 150.00 12. Marketet prej 100-200m2 100.00 13. Marketet prej 200-300m2 200.00 14. Marketet mbi 300m2 300.00 15. Super marketet 500.00 16. Hipermarketet – mbi 500m2 1000.00 17. Kompanitë e telefonisë mobile, rrjetit të internetit dhe TV kabllovike (IPKO, Z Mobile, Kujtesa etj.) 1000.00 18. Bingot, bastoret, lotaritë dhe lojërat tjera të fatit 1000.00 19. Kazino 3000.00 20. Restorantet-200-300 m2 300.00 21. Restorantet-mbi 300 m2 500.00 22. Hotelet 500.00 23. Motelet 400.00 24. Kompanitë e sigurimit fizik të objekteve 300.00 25. Pompat e benzinës – baza (në rrugë regjionale) 500.00 26. Pompat e benzinës në fshatra 300.00 27. Diskotekat 500.00 28. Diskobaret 500.00 29. Klubet e natës 500.00 30. Klinikat mjekësore 300.00 31. Ambulancat, laboratorët, rendgenët, stomatologët 200.00 32. Autoshkollat 200.00 33. Noterët 200.00 34. Avokatët 200.00 35. Përmbaruesit privatë 150.00

Formulari nuk është në dispozicion