REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Vërtetim mbi varshmërinë matriale nga personi i caktuar

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Qëllimi: Nxjerrja e Vërtetimit për anëtarin e familjës i cili jeton jashtë Kosovës dhe i mban familjen e tij në Kosovë për rregullimin e dokumenteve ne shtetin ku jeton.

Përshkrimi: Pala bën kërkesë në shërbimin e gjendjës civile për Vërtetim të mbajtës të familjës për nevoja të anëtarit të familjës i cili jeton jashtë Kosovës dhe i mbanë Familjën e tij në Kosovë dhe i nevoitet për të dëshmuar së i mbanë Familjën në Kosovë.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Nuk ka afat

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbiemri
 • Nr Personal
 • Data e Lindjës
 • Statusi martesor
 • Vendi i Lindjës
 • Të dhënat e prindërve
 • Lloji i Dokumentit të kërkuar

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Leternjoftimi i mbajtësit të Familjës (Kopje)
 • Leternjoftimi pranuesit të ndihmave (Kopje)
 • Certifikata e Lindjës dhe Martesës (Kopje)
 • Vërtetimi I tatimit ne Pronë - nuk ka pronë (për pranuesin) (Kopje)
 • Vërtetimi që është rast social (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa2 Euro Pagesa nëpërmjet pullës

Formulari nuk është në dispozicion