REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Kerkesë për humbjën e Shtetësisë

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Qëllimi: Të ju mundësoj qytetarëve të Kosovës që të lirohen nga shtetësia e Kosovës dhe tu mundësohet që të marrin shtetësinë e një shteti tjetër.

Përshkrimi: Pala paraqitet në Zyrën e Gjendjes Civile, dorëzon formularin e përcaktuar nga Ministria e Punëve të Brendshme sëbashku me dokumentacionin e kërkuar dhe brenda 30 ditëve merr përgjigje për kërkesën e bërë.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Nuk ka afat

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbiemri
 • Nr Personal
 • Data e Lindjës
 • Statusi martesor
 • Vendi i Lindjës
 • Të dhënat e prindërve
 • Lloji i Dokumentit të kërkuar

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • "Dëshminë për posedimin e shtetësisë te ndonjë shteti tjetër apo garancionin (provën) se kjo shtetësi do ti jepet " (Origjinal)
 • Dëshmi për vendbanimin ne shtetin e huaj ku banon (Origjinal)
 • Dëshmi për vendbanimin e fundit ne Republikën e Kosovës (Kopje)
 • "Dëshminë nga qendra komunale për pune sociale qe i ka përmbushur te gjitha detyrimet financiare ndaj personave për ushqim dhe mbajtje te te cilëve është përgjegjës para ligjit" (Origjinal)
 • Vertetimi i Tatimit ne Prone (Origjinal)
 • Dëshminë qe nuk është nen hetime dhe qe nuk është i dënuar për vepra penale e lëshuar nga gjykata kompetente e Republikës se Kosovës si dhe organi kompetent i shtetit te huaj shtetas i te cilit është parashtruesi i kërkesës apo shtetit ne te cilin ai/ajo ka pasur vendbanimin e fundit, jo me te vjetër se 6 muaj. (Origjinal)
 • Dëshmi nen betim qe shtetasi qe kërkon lirim nga shtetësia nuk është nëpunës civil, gjykatës, prokuror publik, pjesëtar i policisë se Kosovës, pjesëtar i forcës se sigurisë se Kosovës ose pjesëtar i Agjensionit te Kosovës për Inteligjence. (Origjinal)
 • Ne rast se komisionet vendos për lirim e shtetasit nga shtetësia e Republikës se Kosovës shtetasi ne fjale është i obliguar te prezantoj dëshminë për pagesën e taksave administrative ne shume prej 150 euro. (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa150 Euro për të rritur / 50 Euro për të mitur Pagesa në cash Llogaria e MPB - paguhet në Ministrinë e Punëve të Brendëshme
TaksaLirim Pagesa nëpërmjet pullës

Formulari nuk është në dispozicion