REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Regjistrim të më vonshëm të lindjes

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Qëllimi: Të mirëmbahet regjistri i Amzës të të Lindurve -LAL

Përshkrimi: Pala bën Kërkesë në zyrën e Gjendjës Civile, dhe nese gjithqka është në rregull bëhët regjistrimi i mëvonshëm i Lindjës

Baza ligjore

 • LIGJI NR. 04/L-003 PËR GJENDJEN CIVILE
 • "Statuti i Komunës së Gjilanit " Neni 38, 2, 2.2
 • Udhëzimi Administrativ 02/2012 – MPB Për Rregjistrime të mëvonshme në Librat e Gjendjes Civile Neni 14
 • Udhëzimi Administrativ 17/2012 - për Dokumentet e Gjendjës Civile Neni 3

Vlefshmëria e procedurës administrative:

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbiemri
 • Nr Personal
 • Data e Lindjës
 • Vendi i Lindjes
 • Të dhanat e prindërve
 • lLloji i Dokumentit të kërkuar

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Leternjoftimi (për dy prindërit) (Kopje)
 • Vërtetimi që tregon se fëmija nuk është i regjisturar në gjendjën civile (Kopje)
 • Fleta statistikore nga spitali (Kopje)
 • Certifikatën Martesës (nese fëmiju lind jashtë martesës, leteronjoftimi dhe Certifikiata e Lindjës së Nënes) (Kopje)
 • Certifikata e Vendbanimit (Kopje)
 • Fatura e Tatimit në pronë (Kopje)
 • Vërtetim nga Spitali që dëshmon se fëmiju nuk ka lindur në spital (Kopje)
 • Deklarata me dy dëshmitar që dëshmon se fëmiju ka lind në shtepi (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa3 euro Pagesa nëpërmjet pullës

Formulari nuk është në dispozicion