REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Vertetim Identik me Origjinalin

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Qëllimi: Vërtetimi i origjinalit si kopje autentike, për nevoja të palës

Përshkrimi: Pala bën Kërkesë në Qendrën për Shërbimin me Qytetar dhe i verteton dokumentet identike me origjinale si kopje autentike.

Baza ligjore

 • Ligji nr 37/71 për Legalizimin e nënshkrimeve, dorëshkrimeve dhe kopjeve Neni 10, 11 Fletoren zyrtare të KSAK”, nr. 37/71

Vlefshmëria e procedurës administrative: "afat të pakufizuar vlefshmërie"

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbiemri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës
 • Inofrmata për Biznesin (kur kërkesa parashtrohët nga Personat Juridik)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Dokumnetet që duhën të vëretohen (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa1 Euro (1-3 faqe) Pagesa nëpërmjet pullës

Formulari nuk është në dispozicion