REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Kërkesa për Korigjim/Ndërrim të Emrit Personal

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Qëllimi: Të mirëmbahet regjistri i gjendjes civile, dhe ti mundësohet qytetarit që të bëj ndryshimin/korrigjimin e emrit personal.

Përshkrimi: Pala bën Kërkesë në zyrën e Gjendjës Civile, dhe nese gjithqka është në rregull bëhët ndryshimi në regjistër dhe ndryshohet/korrigjohet emri personal.

Baza ligjore

 • LIGJI NR. 02/L-118 PËR EMRIN PERSONAL
 • "Statuti i Komunës së Gjilanit " Neni 38, 2, 2.2
 • Udhëzimi Administrativ Nr. 01/2013 ARC - për korrigjimet dhe plotimiësimet në dokumentet e arkivuara Neni 6 - pika 4, 4.1, 4.2

Vlefshmëria e procedurës administrative: "afat të pakufizuar vlefshmërie"

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbiemri
 • Nr Personal
 • Data e Lindjës
 • Statusi martesor
 • Vendi i Lindjës
 • Të dhënat e prindërve
 • Lloji i Dokumentit të kërkuar

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Dëshminë nga Gjykata që dëshmon se personi në fjalë nuk është I akuzuar (Origjinal)
 • Dëshminë nga Gjykata që dëshmon se personi në fjalë nuk është I akuzuar (Origjinal)
 • Leternjoftimi (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa10 Euro Ndryshimi; 5 Euro Regjistrimi i mevonshem dhe Korrigjimi. Pagesa nëpërmjet pullës

Formulari nuk është në dispozicion