REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Certifikata e Vdekjes

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Qëllimi: Të mirëmbahet Regjistri i të Vdekurve dhe paisja me Certifikatë te Vdekjës për Familjarët për përsonin i cili tashmë ndodhet në regjistrin e perosnave të vdekur.

Përshkrimi: Pala bën Kërkesë në zyrën e Gjendjës Civile, dhe nëse personi në fjalë është i regjistruar në regjistrin e të vdekurve atëhere pala paijiset me Certifikatë të Vdekjes.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: "afat të pakufizuar vlefshmërie"

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbiemri
 • Nr Personal
 • Data e Lindjës
 • Statusi martesor
 • Vendi i Lindjës
 • Të dhënat e prindërve
 • Lloji i Dokumentit të kërkuar

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Vërtetimi mbi vdekjen nga institucioni shëndetësor, nëse vdekja ka ndodhur në institucionin shëndetësor publik ose privat (Origjinal)
 • Certifikata e lindjes (Kopje)
 • Certifikata e martesës për ata që kanë qenë të martuar (Kopje)
 • Fotokopja e dokumentit të identifikimit ose dokumenti i udhëtimit i personit për të cilin kërkohet certifikata (Kopje)
 • Certifikata e vdekjes, internacionale ose ekuivalenti, nga shteti ku ka ndodhur vdekja, kur vdekja ka ndodhur jashtë, (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
TaksaHerën e parë pa pagesë, herët e tjera 1 Euro. Pagesa nëpërmjet pullës

Formulari nuk është në dispozicion