REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Certifikate vendbanimi

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Qëllimi: Të mirëmbahet regjistri i vendbanimit, dhe ti mundësohet qytetarit që të dëshmoj vendbanimin e tij/saj.

Përshkrimi: Pala bën Kërkesë në zyrën e Gjendjës Civile, dhe nese gjithqka është në rregull paijiset me Certifikatë të Vendbanimit

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: "afat të pakufizuar vlefshmërie"

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbiemri
 • Nr Personal
 • Data e Lindjës
 • Statusi martesor
 • Vendi i Lindjës
 • Të dhënat e prindërve
 • Lloji i Dokumentit të kërkuar

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Kontrata e Qiras (kur pala nuk ka pronë në emër të tij/saj) (Kopje)
 • Dëshmi për vendqendrimit të ri (Kopje)
 • Pëlqim me shkrim të pronarit apo bashkëpronarit të banesës (Kopje)
 • Fatura e Tatimit në Pronë (për ta vertetuar adresën e sakt të banimit) (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa2 Euro Pagesa nëpërmjet pullës

Formulari nuk është në dispozicion