REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Kërkesa për legalizim

Drejtoria e Urbanizmit dhe Mbrojtjës së Mjedisit

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është legalizimi i ndërtimeve pa leje.

Përshkrimi: Personat fizik dhe juridik aplikojn për legalizimin e ndërtimeve në qëndren për shërbim me qytetarin. Sektori i legalizimit e shqyrton kërkesën dhe në afat prej 30 ditë lëshon vendimin për lejen e legalizimit të ndërtimit.

Baza ligjore

  • Ligji Nr. 04/L-188 për trajtimin e ndërtimeve pa leje

Vlefshmëria e procedurës administrative: e përhershme

Informatat e kërkuara

  • Informacionet për parcelën kadastrale
  • Emri dhe mbiemri i aplikuesit
  • Lloji i ndërtimit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 ditë

Dokumentacioni i kërkuar

  • Fleta poseduese (Kopje)
  • Leternjoftimi (Kopje)
  • Projekti ndërtimor (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa100 Euro

Formulari nuk është në dispozicion