REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Kërkesë për regjistrim të mëvonshëm të fëmijëve

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Qëllimi: Regjistrimi i të lindurve në regjistrin Amzës të të Lindurve të cilët nuk janë rregjistruar më parë.

Përshkrimi: Pala (qytetari) bënë kërkesë në Zyrën e Gjendjes Civile për ta bërë regjistrimin e mëvonshëm të lindjes në rastet kur lindjet regjistrohen më vonë për arsye të ndryshme (psh lindjet jasht institucioneve shëndetësore apo ato të bëra jasht shtetit të Kosovës).

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Afat të pakufizuar vlefshmërie

Informatat e kërkuara

  • Edhe dhe mbiemri
  • Data e aplikimit dhe vendi

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1 ditë

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi i dy prindërive (Kopje)
  • Vërtetim nga Spitali që dëshmon se fëmiju nuk ka lindur në spital (Origjinal)
  • Deklarata me dy dëshmitarë që dëshmon rrethanat e lindjes së së atij personi (Origjinal)
  • Certifikatën e kurorës së prindërve (nese fëmiju lind jashtë martesës, duhet të jenë prezent të dy prindërit) (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa5 Euro

Formulari nuk është në dispozicion