REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Leje për ndërhyrje në infrastrukturë dhe hapsirë tjetër publike (prerje të asfaltit ose me shpim) me qëllim të rregullimit të rrjetit të ujësjellsësit, kanalizimit, rrjetit elektrik, telefonit, të trotuarit

Drejtoria për Shërbime Publike

Qëllimi: Ofrimi i mundësisë për qasje në rrjetin publik të ujësjellsit duke mos e dëmtuar infrastrukturën publike dhe kthimin e saj në gjendjën e mëparëshme.

Përshkrimi: Pala fillon procedurën në Qendrën për Shërbim me Qytetar duke bërë kërkesë e cila dërgohët në D.SH.P. Zyrtari përkatës del në terren dhe përpilon procesverbalin sipas të cilit lëshohet akti juridik me shkrim (Leja,Vendimi, Njoftimi, Përgjigjja) në afatin prej 30 ditësh. Akti Juridik dërgohet në QSHQ ku edhe njoftohen palët për tërheqjen e aktit juridik të lëshuar nga D.SH.P-ja.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 7 ditë

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbiemri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Leje e ndërtimit të Objektit (Kopje)
 • Vërtetimi për pagesën e Tatimit në Pronë (Kopje e vertetuar)
 • Projektin ideor (në rastet kur janë objektet e mëdha) (Origjinal)
 • Çertifikatën e regjistrimit të biznesit (kur kërkesa parashtrohët nga Personat Juridik) (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
TarifaPër prerjen e asfaltit në rrugë dhe trotuare 1m2 - 50 Euro; për prerjen e rrugëve dhe trotuareve të pa asfaltuara, parqeve, kubave të betonit, beton etj për 1m2 - 25 Euro; për ndërhyrje në infrastrukturë pa prerje të asfaltit (me shpim) për metër gjatësi - 5 EuroPagesa në cash Nuk ka

Formulari nuk është në dispozicion