REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Shtimi i aktivitetit për Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Qëllimi: Evidentimi i aktivitetve të reja dhe përditësimi i listës së biznesve.

Përshkrimi: Kërkesa për të bërë shtimin e aktiviteteve për Shoqërin me Përgjegjësi të Kufizuar bëhet permes mbushjes se Formularit A7 qe perdoret nga Qendra Komunale për Regjistrimin e Biznesit-QKRB, i cili bëhët brenda afatit tre ditor.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative:

Informatat e kërkuara

  • Formulari A7 Emri i biznesit
  • Informacionet mbi aplikuesin
  • Veprimtaritë e biznesit (aktiviteti primar, sekondar, aktivitetet tjera, kodi dhe përshkrimi)
  • Nënshkrimi dhe data

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Formulari A7 (Origjinal)
  • Fletpagesa (Origjinal)
  • Çertifikata e biznesit (Origjinal)
  • Vendimi për shtimin e aktiviteteve (Origjinal)
  • Aneks statut (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
20Pagesa në cash

Formulari nuk është në dispozicion