REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Kerkesë për kujdestari të përkohëshme

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Qëllimi: Kujdestaria është formë e perkoheshme e mbrojtjes sociale per femijet jetim te braktisur dhe pa perpujdesje prindore..

Përshkrimi: Pala parashtron kërkesë me shkrim organit të kujdestarisë Qendra per Pune Sociale-QPS) për kujdestari të përkoheshme me të cilën organi i kujdestarisë obligohet që mrenda 30 ditësh ti kthej përgjigje me shkrim palës.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa afat

Informatat e kërkuara

 • Emri Mbiemri
 • Adresa e vendbanimit
 • Mosha
 • Gjendja shendetsore-Afte per kujdestari
 • Nuk duhet te jete nen hetime

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Kerkesa me shkrim (Origjinal)
 • Leternjoftimi (Kopje e vertetuar)
 • Certifikata e lindjes (Kopje e vertetuar)
 • Raporti mjekesore (Origjinal)
 • Qertifikate nga gjykata qe nuk eshte nen hetime (Origjinal)
 • Certifikate nga gjykata qe nuk i eshte marre e drejta prindore (Origjinal)
 • Vertetim qe nuk i eshte marre zotsia e veprimit (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion