REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Shtimi i aktivitetit për Biznes Individual

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Qëllimi: Evidentimi i aktivitetve të reja dhe përditësimi i listës së biznesve.

Përshkrimi: Kërkesa për të bërë shtimin e aktiviteteve për Biznes Individual bëhet permes mbushjes se Formularit B qe perdoret nga Qendra Komunale për Regjistrimin e Biznesit-QKRB, i cili bëhët brenda afatit tre ditor.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: E përhershme

Informatat e kërkuara

 • Formulari B Tipi i Fletparaqitjes (numri i biznesit)
 • Emri i Biznesit
 • Adresa e biznesit
 • Loji i biznesit
 • Aktivitetet (aktiviteti primar, sekondar, aktivitetet tjera, kodi dhe përshkrimi)
 • Pronarët
 • Përfshirja e individëve të autorizuar në biznes
 • Regjistrimi në TVSH
 • Njësitë
 • Informata plotësuese
 • Informata mbi aplikuesin

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Formulari A7 (Origjinal)
 • Fletpagesa (Origjinal)
 • Çertifikata e biznesit (Origjinal)
 • Vendimi për shtimin e aktiviteteve (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa5Pagesa në cash 1000 4000 7000 2411

Formulari nuk është në dispozicion