REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Kërkesa për pasije me certifikatë qe posedon paluajtshmeri (Çertifikatë për Njësi Kadastrale apo Çertifikatë per Person)

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Pasjisja me Çertikatë pronësore për qytetarin që posedon paluajtshmeri - (Çertifikatë për Njësi Kadastrale dhe Çertifikate për Person).

Kërkesë për pajisje me vërtetime të ndryshme

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Qëllimi i procedurës është sigurimi i përmbushjes së nevojave që mund të kenë qytetarët.

Regjistrimi i njësisë - parcelës së re kadastrale në Regjistrin e të Drejtave te Pronës së Paluajtshme të formuar pas bashkimit të njësive - parcelave kadastrale

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Qellimi është regjistrimi i njësisë kadastrale në Regjistrin e të Drejtave te Pronës së Paluajtshme-RDPP të formuar pas bashkimit të njësive kadastrale.

Regjistrimi i kufirit kadastral (përcaktimi i kufijve te parcelave)

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Për regjistrimin e kufirit kadastral në Regjistrin e Paluajtshmërive të vendosur apo caktuar pas matjes së njësive kadastrale të cilat kufizohen njëra me tjetren.

Kërkesa për ndryshim të kulturës së tokës

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Qëllimi është akomodim i nevojave të pronarit të tokës - ndryshimi i kultures së tokës/parcelës.