REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Gradevinski uslovi

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Odredivanje uslova obavljanja gradevinskih radova kako bi se omogucila izgradnja objekta u skladu sa Zakonom o izgradnji, Zakonom o prostornom planiranju i urbanistickim planovima.

Gradevinska dozvola

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Kako bi se obezbedila primena pravnih odredbi za izdavanje gradevinskih dozvola. Ovim postupkom se postiže zakonitost izdavanja gradevinskih dozvola u skladu sa Zakonom o izgradnji i urbanistickim pla...

Dozvola za proširenje zgrade

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Produženje dužine trajanja gradevinske dozvole za jednu godinu u okviru Zakona o izgradnji.

Uverenje o korišcenju objekta

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Kako bi se obezbedila primena pravnih odredbi koje dozvoljavaju upotrebu objekta koji je izgraden u skladu sa uslovima navedenim u gradevinskoj dozvoli.

Dozvola za rušenje objekta

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Obezbedivanje zakonitosti rušenja objekta bez rizika po javnu bezbednost i javni red i mir, posebno bez rizika po živote ljudi, zdravlje ljudi, životnu sredinu. Takode je bitno obezbediti stabilnost o...