REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Kushtet ndërtimore

Drejtoria e Urbanizmit dhe Mbrojtjës së Mjedisit

Caktimi i kushteve ndërtimore për lejimin e ndërtimit të objektit sipas Ligjit për Ndërtim, Ligji për Planifikim Hapsinor dhe planeve urbanistike.

Leje ndërtimi

Drejtoria e Urbanizmit dhe Mbrojtjës së Mjedisit

Të sigurohet aplikimi objektiv dhe i drejtë i dispozitave juridike për lëshimin e Lejes Ndërtimore, nëpërmjet të cilës arrihet të sigurohet ligjshmëria për lejimin e ndërtimit të objekteve sipas ligji...

Zgjatja e afatit të lejes së ndërtimit

Drejtoria e Urbanizmit dhe Mbrojtjës së Mjedisit

v\Vazhdimi i afatit ligjor të Lejës së Ndërtimit edhe për një vit sipas Ligjit për Ndertim.

Çertifikatë e përdorimit të objektit

Drejtoria e Urbanizmit dhe Mbrojtjës së Mjedisit

Të sigurohet aplikimi objektiv i dispozitave juridike për lejimin e përdorimit të objektit, i cili është ndërtuar sipas kushteve të parapara në lejen ndërtimore.

Leje për rrënimin e objektit

Drejtoria e Urbanizmit dhe Mbrojtjës së Mjedisit

Të sigurohet ligjshmëria për rrënimin e objektit duke mos u rrezikohuar siguria dhe rendi publik, veçanërisht jeta, shëndeti i njerëzve, mjedisi dhe stabiliteti i objekteve përreth.