REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Procesverbal mbi plotësimin e kushteve teknike për auto taksi (Leje për Taksi)

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësive për operatorët taksi që të bejnë transportin publik të personave jashtë linjor.

Pëlqimi për autopark për parkim të autobusit/minibusit për transport publik

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësive për autobus/minibus që të bejnë transportin e vecant të udhëtarve në relacionin e caktuar dhe sigurimi i parkimit te automjetin.

Kërkese për certifikim të autobusit/minibusit, për transport urbano-periferik

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësive për autobus/minibus që të bejnë transportin e vecant të udhëtarve në relacionin e caktuar në mënyrë të sigurt për udhëtarët.

Leje për operatorë të transportit brenda Komunës

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësive për autobus/minibus që të bejnë transportin e vecant të udhëtarve në relacionin e caktuar në mënyrë të sigurt për udhëtarët.

Vendim për vërtetimin e rendit të udhëtimit për operatorët për transport të vecantë

Drejtoria për Shërbime Publike

Nxjerrja e Vërtetimit të Rendit të Udhëtimit i cili përmban emërtimin e operatorit të transportit, linjën në të cilën kryhet transporti, vend-ndaljen e autobusëve, distancën nga vendi ku fillon linja...