REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Kërkesa për vlerësim të pronës së paluajtshme në rastet e trashëgimisë

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Pasije të parashtruesit të kërkesës me aktin administrativ në bazë të të cilit bëhet vlerësimi i pronës së paluajtshme në rastet e trashëgimisë.

Kërkesë për pëlqim për martes para moshes madhore

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Arsyeja e kesaj procedure administrative eshte qe te jete pajtimi i prindeve ose i kujdestarit dhe aftesia psikofizike e saje per te hyre ne martese para moshes madhore.