REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Regjistrimi i pronës së paluajtshme në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme (bartja e pronësisë prej pronarit të mëhershëm - tjetërsuesit dhe regjistrimi i saj në pronarin e ri - fituesin) në bazë te titullit juridik: kontratë shitblerje

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Qellimi i procedures është bartja e pronësisë prej pronarit të mëhershëm dhe regjistrimin e saj në pronarin e ri - fituesin e pronësisë dhe regjistrimi i saj në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së P...

Regjistrimi i pronës së paluajtshme në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme (bartja e pronësisë prej pronarit të mëhershëm - tjetërsuesit dhe regjistrimi i saj në pronarin e ri - fituesin) në bazë te titullit juridik - kontratë dhurimi

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Qellimi i procedures është bartja e pronësisë prej pronarit të mëhershëm dhe regjistrimin e saj në pronarin e ri - fituesin e pronësisë dhe regjistrimi i saj në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së ...

Regjistrimi i pronës së paluajtshme në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme pas ndarjes fizike të bashkëpronësisë në bazë të titullit juridik -aktvendimit për ndarje fizike të paluajtshmerisë

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Qellimi i procedures është bartja e pronësisë prej pronarit të mëhershëm dhe regjistrimin e saj në pronarin e ri - fituesin e pronësisë dhe regjistrimi i saj në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së ...

Regjistrimi i pronës së paluajtshme në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme në bazë te titullit juridik - kontratë mbi mbajtje të përjetshme

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Qellimi i procedures eshte sigurimi i permbushjes se kushteve ligjore per regjistrimin e prones-ave në Regjistrin e Paluajtshmerive ne emer te pronarit te ri (dhënësit të mbajtjes, resp. ushqimdhënës...

Regjistrimi i pronave të paluajtshme në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme ne bazë të titullit juridik - kontratë mbi këmbimin e paluajtshmërive

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Qellimi i procedures eshte sigurimi i permbushjes se kushteve ligjore per regjistrimin e pronave të kembyera në emer te pronareve te ri, dhe njoftimin e tyre me aktin administrativ dhe ku kërkesa për ...

Regjistrimi i të drejtës së shfytëzimit/qirambajtjes në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme ne bazë të titullit juridik - kontratës për privatizim të lëshuar nga Agjencioni Kosovar i Privatizimit

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Qellimi i procedures eshte sigurimi i permbushjes se kushteve ligjore per regjistrimin e të drejtës së shfytëzimit / qirambajtjes në emër të fituesit te kesaj të drejte per 99 vite duke llogaritur nga...

Regjistrimi i pronës së paluajtshme në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme (bartja e pronësisë prej pronarit të mëhershëm - tjetërsuesit dhe regjistrimi i saj në pronarin e ri - fituesin) në bazë te titullit juridik: Ujdisë gjyqësore - Pajtimit gjyqësor.

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Qëllimi i procedurës është bartja e pronësisë prej pronarit të mëhershëm - tjetërsuesit dhe regjistrimin e saj në pronarin e ri - fituesin e pronësisë dhe ku kërkesa për regjistrim është bërë në bazë ...

Çegjistrimi i servitutit nga Regjistri i të Drejtave në Pronat e Paluajtshme RDPP (në rastet kur servituti ka qenë i afatizuar)

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Qellimi çregjistrimi (shuarja) e Servitutit nga Regjistri i të Drejtave në Pronat e Paluajtshme RDPP (në rastet kur servituti ka qenë i afatizuar) për ta bërë pronën sërish të lirë.

Çregjistrimi i Hipotekës nga Regjistri i të Drejtave të Pronës së Paluajtshme

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Çregjistrimi i Hipotekës në Regjistrin e te Drejtave në Pronat e Paluajtshme duke e lënë pronën e lirë.

Regjistrimi i Hipotekës në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Regjistrimin e Hipotekës në Regjistrin e të Drejtave në Pronat e Paluajtshme RDPP për të njoftuar dhe mbrojtur palët e treta.

Regjistrimi i ngarkesave - Masave te perkohëshme të sigurisë në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Për regjistrimin e ngarkesës - ndalesës në në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme RDPP dhe njoftimin e palëve të treta.