REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Kërkesa për shlyrje-fshirje të ndërtesës së shkatrruar nga të dhenat grafike dhe ato tekstuale në Regjistrin e të Drejtave të Prones së Paluajtshme

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Fshirje të ndërtesës nga Regjistrin e të Drejtave të Prones së Paluajtshme dhe paisja e parashtruesit të kërkesës me aktin me te cilin konstatohet shlyerja/fshirja e nderteses.

Kërkesa për paisje me kopje të planit

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Paisje të parashtruesit të kërkesës me Kopje të Planit për përdorim vetjak.

Kërkesa për korigjimin e gabimit (teknik apo material)

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Qëllimi i procedurës është ofrimi i mundësisë për korigjimin e gabimit nga RDPP.