REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Procesverbal mbi plotësimin e kushteve teknike për auto taksi (Leje për Taksi)

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësive për operatorët taksi që të bejnë transportin publik të personave jashtë linjor.

Pëlqimi për autopark për parkim të autobusit/minibusit për transport publik

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësive për autobus/minibus që të bejnë transportin e vecant të udhëtarve në relacionin e caktuar dhe sigurimi i parkimit te automjetin.

Kërkese për certifikim të autobusit/minibusit, për transport urbano-periferik

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësive për autobus/minibus që të bejnë transportin e vecant të udhëtarve në relacionin e caktuar në mënyrë të sigurt për udhëtarët.

Leje për operatorë të transportit brenda Komunës

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësive për autobus/minibus që të bejnë transportin e vecant të udhëtarve në relacionin e caktuar në mënyrë të sigurt për udhëtarët.

Vendim për vërtetimin e rendit të udhëtimit për operatorët për transport të vecantë

Drejtoria për Shërbime Publike

Nxjerrja e Vërtetimit të Rendit të Udhëtimit i cili përmban emërtimin e operatorit të transportit, linjën në të cilën kryhet transporti, vend-ndaljen e autobusëve, distancën nga vendi ku fillon linja...

Leje për shfrytëzimin e sipërfaqës publike - vendosja e tavolinave para lokaleve hoteliere

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësisë për shfrytëzimin e hapirës publike lejohet, me kusht që nuk zvogëlohet dukshmëria e rrugës dhe që lëvizja e këmbësorëve të jetë e papenguar dhe e sigurt duke ju lënë hapësirë të tro...

Leje për shfrytëzimin e sipërfaqës publike - frigorifer, gjenerator, tezga lëvizëse për tregëti/hotelieri, bankomat, mjeteve për akullore, aparat kafe dhe mjete të tjera të ngjashme

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësisë për shfrytëzimin e hapirës publike lejohet, me kusht që nuk zvogëlohet dukshmëria e rrugës dhe që lëvizja e këmbësorëve të jetë e papenguar dhe e sigurt duke ju lënë hapësirë të tro...

Leje për shfrytëzimin e sipërfaqës publike - vendosjen e panos/ve reklamuese

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësisë për shfrytëzimin e hapirës publike lejohet, me kusht që nuk zvogëlohet dukshmëria e rrugës dhe që lëvizja e këmbësorëve të jetë e papenguar dhe e sigurt duke ju lënë hapësirë të tro...

Leje për shfrytëzimin e sipërfaqës publike - vendosja e muraleve në fasadat e objekteve të banimit kolektiv

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësisë për shfrytëzimin e hapsirës së ndertesave të banimit kolektiv, lejohet, me kusht që nuk dëmtohën muret dhe fasada dhe qasje e hyrjeve, ballkoneve, dritareve të banorëve në objekteve...

Leje për shfrytëzimin e ndonjë lokacioni publik - parkim i rezervuar (për persona fizik dhe juridik)

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësisë për shfrytëzimin e hapsirës publike për parkimin e automjeteve lejohet, me kusht që nuk zvogëlohet dukshmëria e rrugës dhe që lëvizja e këmbësorëve të jetë e papenguar dhe e sigurt ...

Leje për shfrytëzimin e ndonjë lokacioni publik - për ndalje të përkohëshme të automjetit (ngarkim/shkarkim të mallrave në trotuar)

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësisë për shfrytëzimin e hapsirës publike për ndalimin e përkoshëm të automjeteve, me kusht që nuk zvogëlohet dukshmëria e rrugës dhe që lëvizja e këmbësorëve të jetë e papenguar dhe e si...

Leje për shfrytëzimin e ndonjë lokacioni publik - për hyrje me kamion mbi 3.5 ton në qytet (për transportimin e materialit, largimi i dheut, betonit dhe materialit tjetër ndërtimor)

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësisë për hyrje me kamion mbi 3.5 ton dhe shfrytëzimin e hapsirës publike për ndalje, parkim, ngrakim/shkarkim, me kusht që nuk zvogëlohet dukshmëria e rrugës dhe që lëvizja e këmbësorëve...

Leje për vendosjen e pengesave në rrugë publike

Drejtoria për Shërbime Publike

Me qëllim të ngritjes së shkallës së sigurisë në komunikacionin rrugor.

Leje për bllokimin e rrugës

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësisë për qyetatrët për shfrytëzimin e hapsirës publike për bllokimin e rrugëve publike për nevoja të tyre duke garantuar sigurinë në komunikacionin publik.

Kërkesë për ndricim publik

Drejtoria për Shërbime Publike

Ndricimi i hapsirave publike (rrugë, trotuare në qytet, fshatra dhe vendbanime) gjatë natës.

Faturë për taksë rrugore për automjete motorike

Drejtoria për Shërbime Publike

Inkasimi i të hyrave komunale dhe mirëmbjatja e rrugëve komunale.

Vërtetime të ndryshme (termet/dëmët e shkaktuara nga lufta/vjetërsia e banesës)

Drejtoria për Shërbime Publike

Lehtësimi për kompletimin e dokumenteve për aplikim në instutucionet të tjera.

Kërkese për leje për vendosjen dhe organizimin e lojërave argëtuese, të fatit dhe lojërave argëtuese automatike të ndryshme, si dhe rekuizitave të tjera sportive

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësisë për shfrytëzimin e hapirës publike, me kusht që nuk zvogëlohet dukshmëria e rrugës dhe që lëvizja e këmbësorëve të jetë e papenguar dhe e sigurt duke ju lënë hapësirë të trotuarit m...

Parkingjet në hapësirat publike

Drejtoria për Shërbime Publike

Të ofrohet mundësia për shfrytëzimin e hapirës publike, por me kusht që të respektohet procedura e Ankandit Publik.

Dhënia me qira dhe vendosja e transmetuesve (antenave), me frekuenca të ndryshme dhe objekteve tjera të ngjashme, për nevoja të telefonisë mobile, fikse, televizionit, internetit e tjera të ngjashme

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësisë për shfrytëzimin e hapirës publike lejohet, me kusht që nuk zvogëlohet dukshmëria e rrugës dhe që lëvizja e këmbësorëve të jetë e papenguar dhe e sigurt duke ju lënë hapësirë të tro...

Dhënia e pëlqimit për rregullimin e trotuarit

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësisë për qytetarët që të shfrytëzojnë hapirën publike për rregullimin e tretuarit, me kusht që nuk zvogëlohet dukshmëria e rrugës dhe që lëvizja e këmbësorëve të jetë e papenguar dhe e s...

Dhënja e pëlqimit për plotësimin e kushteve teknike të objekteve për qasje në rrugë publike

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësisë për qytetarët të cilët pas ndërtimit të objeketeve të tyre dëshirojnë të kenë qasje në rrugë publike, me kusht që nuk zvogëlohet dukshmëria e rrugës dhe që lëvizja e këmbësorëve të ...

Leje për shtrirjen e rrjetit kabllor (ajror) elektrik, telefonik, telekomunikacionit, TV, internetit, telefonik, energjetik, telekomunikacionit, fibrit-kabllor

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësisë për personat fizik dhe juridik për nevojat e tyre gjatë ushtrimit të veprimtarise së tyre të bejnë shtrirjën e rrjetit kabllor (ajror) të internetit në hapsirën publike, me kusht që...

Leje për vendosjën e ormanëve shpërndarës (Main Distribution Frame) MDF

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësisë për ofruesit e shërbimeve të internetit në shfrytëzimin e hapirës publike duke i lejuar të vendosin ormanë shperndarës MDF, me kusht që nuk zvogëlohet dukshmëria e rrugës dhe që lëv...

Dhënia me qera për shfrytëzim të pronës komunale

Drejtoria për Shërbime Publike

Të ofrohet mundësia që të gjithë qytetarët të shfrytëzojnë hapsirën publike, duke e respektuar procedurën e Ankandit Publik.

Kërkesa për ndërprerjen e Taksës Komunale

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Sektori i Taksave Komunale

Që pronari i biznesit të caktuar të mos paguaj taksën për ushtrimin e veprimtarisë afariste për periudhën kur nuk punon.