REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Dokaz o identitetu

Direkcija za opštu upravu

Izdavanje dokaza o identitetu gradanima po licnom zahtevu

Uverenje o materijalnom izdržavanju odredene osobe

Direkcija za opštu upravu

Izdavanje potvrde za clana porodice koji živi u inostranstvu a cija porodica živi na Kosovu kako bi se regulisali dokumenti u državi boravišta.

Uverenje o državljanstvu

Direkcija za opštu upravu

omogucava državljanima Kosova da dokažu svoje državljanstvo u inostranstvu.

Saglasnost za ulaganje - tehnicka dokumentacija

Direkcija za bezbednost i spašavanje

Svrha postupka je da sve zgrade ispune specificne kriterijume za zaštitu od požara i da se osigura javna bezbednost.

Saglasnost o lokaciji

Direkcija za bezbednost i spašavanje

Svrha postupka je da sve zgrade ispune specificne kriterijume za zaštitu od požara i da se osigura javna bezbednost.

Zahtev za finansijsku pomoc nakon prirodnih nesreca

Direkcija za bezbednost i spašavanje

Davanje finansijske pomoci ljudima koje je pogodio požar ili neka druga prirodna nesreca

Potvrda o korisniku socijalne pomoci

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Dokaz da je stranka korisnik socijalne pomoci za svoje potrebe

Zahtev za službeni nalaz

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Administrativni organi ce odluciti o bilo kom zahtevu koji podnosi fizicko ili pravno lice. Takode ce odluciti o zakljuccima koje donosi službenik, a koji donosi izveštaj o aktivnosti procesa u toku k...

Zahtev za odobrenje stupanja u brak pre legalne starosti

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Razlog ove administrativne procedure je dobijanje saglasnosti roditelja ili staratelja i sticanje uverenja o psihofizickoj sposobnosti ranog stupanja u brak pre legalne starosti.

Gradevinska dozvola

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Kako bi se obezbedila primena pravnih odredbi za izdavanje gradevinskih dozvola. Ovim postupkom se postiže zakonitost izdavanja gradevinskih dozvola u skladu sa Zakonom o izgradnji i urbanistickim pla...

Dozvola za proširenje zgrade

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Produženje dužine trajanja gradevinske dozvole za jednu godinu u okviru Zakona o izgradnji.

Uverenje o korišcenju objekta

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Kako bi se obezbedila primena pravnih odredbi koje dozvoljavaju upotrebu objekta koji je izgraden u skladu sa uslovima navedenim u gradevinskoj dozvoli.

Dozvola za rušenje objekta

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Obezbedivanje zakonitosti rušenja objekta bez rizika po javnu bezbednost i javni red i mir, posebno bez rizika po živote ljudi, zdravlje ljudi, životnu sredinu. Takode je bitno obezbediti stabilnost o...