REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Pëlqimi për dokumente të udhëtimit

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Shërben për plotësimin e dokumentacioneve personale, në rast të udhëtimit.

Kërkesë për regjistrim të mëvonshëm të fëmijëve

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Regjistrimi i të lindurve në regjistrin Amzës të të Lindurve të cilët nuk janë rregjistruar më parë.

Pëlqimi për martesë para moshës madhore

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Përmbushja e disa kritereve për martesën e personave të cilët nuk kanë mbushur moshën 18 vjec.

Konstatime të ndryshme zyrtare

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Qëllimi i procedurës është sigurimi i përmbushjes së nevojave që mund të kenë qytetarët.

Pëlqim për udhëtim jashtë vendit për fëmijë

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Shërben për plotësimin e nevojave personale, në rast të udhëtimit.

Certifikata e Lindjes

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Mbajtja e rregullt e Librit të gjenjes Civile dhe paijsja e qytetarëve me Certifikatë të Lindjës, si dhe për rregullimin e dokumenteve të identifikimit dhe të udhëtimit.

Gjendja e Statusit Martesor

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Mbajtja e rregullt e Librit të gjenjes Civile dhe paijsja e qytetarëve me Certifikatë e cila e dëshmon statusin Martesor të ti ose saj

Vertetimi i identitetit

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Paijsja e qytetarëve sipas kërkesës së tyre me Vertetim Identiteti

Certifikata e Vdekjes

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Të mirëmbahet Regjistri i të Vdekurve dhe paisja me Certifikatë te Vdekjës për Familjarët për përsonin i cili tashmë ndodhet në regjistrin e perosnave të vdekur.

Deklarata me dy deshmitarë për regjistrim të mëvonshem të lindjës

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Mbajtja e rregullt e Librit të gjendjës Civile dhe ofrimi i mundësis qytetarëve për të regjistruar lindjën e mëvonëshme.

Certifikatë për Vendqëndrim

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Të mirëmbahet regjistri i vendqendrimit, dhe ti mundësohet qytetarit që të dëshmoj vendqendrimin e tij/saj.

Kërkesa për Korigjim/Ndërrim të Emrit Personal

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Të mirëmbahet regjistri i gjendjes civile, dhe ti mundësohet qytetarit që të bëj ndryshimin/korrigjimin e emrit personal.

Kërkesa për Clajmërim të Vendbanimit

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Të mirëmbahet regjistri i vendbanimit, dhe ti mundësohet qytetarit që të dëshmoj c'lajmerimin dhe lajmërimin e vendbanimit të ri.

Kerkesë për humbjën e Shtetësisë

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Të ju mundësoj qytetarëve të Kosovës që të lirohen nga shtetësia e Kosovës dhe tu mundësohet që të marrin shtetësinë e një shteti tjetër.

Kerkesë për lidhjën e Martesës (Procedura-ceremonia e kurorëzimit)

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Regjistrimi në Librin Amëz të të Martuarve LAM dhe njohja zyrtarisht e familjes

Aktvdekja

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Rregullimi i trashëgemis për trashëgimtaret ligjor

Vërtetim mbi varshmërinë matriale nga personi i caktuar

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Nxjerrja e Vërtetimit për anëtarin e familjës i cili jeton jashtë Kosovës dhe i mban familjen e tij në Kosovë për rregullimin e dokumenteve ne shtetin ku jeton.

Certifikata e Martesës

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Mbajtja e rregullt e Librit të gjenjes Civile dhe paijsja e qytetarëve me Certifikatë të Martesës dhe për të dëshmuar se personi është i martuar.

Deklaratë e bashkësisë familjare

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Mbajtja e rregullt e Librit të gjendjës Civile dhe paijsja e qytetarëve me Certifikatë mbi gjendjën familjare, cila e dëshmon numrin anetareve te familjes.

Certifikate vendbanimi

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Të mirëmbahet regjistri i vendbanimit, dhe ti mundësohet qytetarit që të dëshmoj vendbanimin e tij/saj.

Vertetim Identik me Origjinalin

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Vërtetimi i origjinalit si kopje autentike, për nevoja të palës

Gjetja e Lëndës në Arkivë/Vërtetim nga Arkiva

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Gjetja e lëndës në Arkivë, dhe konfirmimi i dokumenteve që i duhen palës

Certifikata e Shtetesisë

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

mundësohet qytetarëve të Kosovës të prezemtojnë shtetësine e tyre jashtë Kosovës.

Kërkesë për Fitimin e Shtetësisë me natyralizim

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Mundësimi për fitim të shtëtësisë së Kosovës , për shtetasë të huaj