REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Vërtetimi për pagesën e Taksës Komunale për ushtrimin e veprimtarisë afariste

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Sektori i Taksave Komunale

Që personat juridik (pronarët e bizneseve) të paguajnë taksen komunale për ushtrimin e veprimtarisë afariste. Arrihet qe të inkasohet (mblidhet) T.K.U.V.A.

Kërkesa për ndërprerjen e Taksës Komunale

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Sektori i Taksave Komunale

Që pronari i biznesit të caktuar të mos paguaj taksën për ushtrimin e veprimtarisë afariste për periudhën kur nuk punon.