REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Regjistrimi i pronës së paluajtshme në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme (bartja e pronësisë prej pronarit të mëhershëm - tjetërsuesit dhe regjistrimi i saj në pronarin e ri - fituesin) në bazë te titullit juridik: kontratë shitblerje

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Qellimi i procedures është bartja e pronësisë prej pronarit të mëhershëm dhe regjistrimin e saj në pronarin e ri - fituesin e pronësisë dhe regjistrimi i saj në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së P...

Regjistrimi i pronës së paluajtshme në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme (bartja e pronësisë prej pronarit të mëhershëm - tjetërsuesit dhe regjistrimi i saj në pronarin e ri - fituesin) në bazë te titullit juridik - kontratë dhurimi

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Qellimi i procedures është bartja e pronësisë prej pronarit të mëhershëm dhe regjistrimin e saj në pronarin e ri - fituesin e pronësisë dhe regjistrimi i saj në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së ...

Regjistrimi i pronës së paluajtshme në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme pas ndarjes fizike të bashkëpronësisë në bazë të titullit juridik -aktvendimit për ndarje fizike të paluajtshmerisë

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Qellimi i procedures është bartja e pronësisë prej pronarit të mëhershëm dhe regjistrimin e saj në pronarin e ri - fituesin e pronësisë dhe regjistrimi i saj në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së ...

Regjistrimi i pronës së paluajtshme në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme në bazë te titullit juridik - kontratë mbi mbajtje të përjetshme

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Qellimi i procedures eshte sigurimi i permbushjes se kushteve ligjore per regjistrimin e prones-ave në Regjistrin e Paluajtshmerive ne emer te pronarit te ri (dhënësit të mbajtjes, resp. ushqimdhënës...

Regjistrimi i pronave të paluajtshme në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme ne bazë të titullit juridik - kontratë mbi këmbimin e paluajtshmërive

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Qellimi i procedures eshte sigurimi i permbushjes se kushteve ligjore per regjistrimin e pronave të kembyera në emer te pronareve te ri, dhe njoftimin e tyre me aktin administrativ dhe ku kërkesa për ...

Regjistrimi i të drejtës së shfytëzimit/qirambajtjes në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme ne bazë të titullit juridik - kontratës për privatizim të lëshuar nga Agjencioni Kosovar i Privatizimit

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Qellimi i procedures eshte sigurimi i permbushjes se kushteve ligjore per regjistrimin e të drejtës së shfytëzimit / qirambajtjes në emër të fituesit te kesaj të drejte per 99 vite duke llogaritur nga...

Regjistrimi i pronës së paluajtshme në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme (bartja e pronësisë prej pronarit të mëhershëm - tjetërsuesit dhe regjistrimi i saj në pronarin e ri - fituesin) në bazë te titullit juridik: Ujdisë gjyqësore - Pajtimit gjyqësor.

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Qëllimi i procedurës është bartja e pronësisë prej pronarit të mëhershëm - tjetërsuesit dhe regjistrimin e saj në pronarin e ri - fituesin e pronësisë dhe ku kërkesa për regjistrim është bërë në bazë ...

Çegjistrimi i servitutit nga Regjistri i të Drejtave në Pronat e Paluajtshme RDPP (në rastet kur servituti ka qenë i afatizuar)

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Qellimi çregjistrimi (shuarja) e Servitutit nga Regjistri i të Drejtave në Pronat e Paluajtshme RDPP (në rastet kur servituti ka qenë i afatizuar) për ta bërë pronën sërish të lirë.

Çregjistrimi i Hipotekës nga Regjistri i të Drejtave të Pronës së Paluajtshme

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Çregjistrimi i Hipotekës në Regjistrin e te Drejtave në Pronat e Paluajtshme duke e lënë pronën e lirë.

Oferta/Propozimi i ofruar nga pronarititullari i pronës për shitje të tokes së tij komunës

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Mundësia që Komuna të ketë të drejtën e parablerjës së tokës ndërtimore nga personat e ndryshem.

Kërkesa për shlyrje-fshirje të ndërtesës së shkatrruar nga të dhenat grafike dhe ato tekstuale në Regjistrin e të Drejtave të Prones së Paluajtshme

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Fshirje të ndërtesës nga Regjistrin e të Drejtave të Prones së Paluajtshme dhe paisja e parashtruesit të kërkesës me aktin me te cilin konstatohet shlyerja/fshirja e nderteses.

Kërkesa për zhvillim te procedurës së uzurpimit të pronës shoqerore - tani komunale

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Verifikimi dhe konstatimi se a kemi të bejmë me uzurpim të tokës në pronësi shoqëorore-tani komunale apo jo, nese kemi të bëjmë me uzurpim atëher ndërmerrën masat adekuate ligjore per ri-kthim të gjen...

Kërkesa për paisje me kopje të planit

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Paisje të parashtruesit të kërkesës me Kopje të Planit për përdorim vetjak.

Kërkesa për korigjimin e gabimit (teknik apo material)

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Qëllimi i procedurës është ofrimi i mundësisë për korigjimin e gabimit nga RDPP.

Kërkesa për pasije me certifikatë qe posedon paluajtshmeri (Çertifikatë për Njësi Kadastrale apo Çertifikatë per Person)

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Pasjisja me Çertikatë pronësore për qytetarin që posedon paluajtshmeri - (Çertifikatë për Njësi Kadastrale dhe Çertifikate për Person).

Kërkesë për pajisje me vërtetime të ndryshme

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Qëllimi i procedurës është sigurimi i përmbushjes së nevojave që mund të kenë qytetarët.

Kërkesa për vlerësim të pronës së paluajtshme në rastet e trashëgimisë

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Pasije të parashtruesit të kërkesës me aktin administrativ në bazë të të cilit bëhet vlerësimi i pronës së paluajtshme në rastet e trashëgimisë.

Regjistrimi i ngarkesave - Masave te perkohëshme të sigurisë në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Për regjistrimin e ngarkesës - ndalesës në në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme RDPP dhe njoftimin e palëve të treta.

Regjistrimi i njësisë - parcelës së re kadastrale në Regjistrin e të Drejtave te Pronës së Paluajtshme të formuar pas bashkimit të njësive - parcelave kadastrale

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Qellimi është regjistrimi i njësisë kadastrale në Regjistrin e të Drejtave te Pronës së Paluajtshme-RDPP të formuar pas bashkimit të njësive kadastrale.

Regjistrimi i kufirit kadastral (përcaktimi i kufijve te parcelave)

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Për regjistrimin e kufirit kadastral në Regjistrin e Paluajtshmërive të vendosur apo caktuar pas matjes së njësive kadastrale të cilat kufizohen njëra me tjetren.

Kërkesa për ndryshim të kulturës së tokës

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Qëllimi është akomodim i nevojave të pronarit të tokës - ndryshimi i kultures së tokës/parcelës.