REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Vërtetim i pagesës së Tatimit në Pronë

Drejtoria për Buxhet dhe Financa

Dëshmi që e ka paguar Tatimin në Pronë i nevojitet qytetarit për rregullimin e dokumenteve të ndryshme.