REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Kërkesë për lëshimin e vërtetimeve të ndryshme

Drejtoria e Urbanizmit dhe Mbrojtjës së Mjedisit

Kjo procedurë administrative synon të informojë qytetarët për gjëra të cilat ata do të duhej të njoftoheshin përmes procedurave të tjera administrative apo edhe për ato çështje të cilat fare nuk jane ...

Kërkesa për legalizim

Drejtoria e Urbanizmit dhe Mbrojtjës së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është legalizimi i ndërtimeve pa leje.

Pëlqim urbanistik për parcelim/kompletim të truallit

Drejtoria e Urbanizmit dhe Mbrojtjës së Mjedisit

Pala për të bërë cfarëdo ndyrshimi (ndarje ose bashkim) në ngastrën e vet kadastrale duhet që të bëjë kërkesë për ndarje ose bashkim të parcelës dhe e njejta ti aprovohet ose refuzhet sipas Plani Urba...

Kushtet ndërtimore

Drejtoria e Urbanizmit dhe Mbrojtjës së Mjedisit

Caktimi i kushteve ndërtimore për lejimin e ndërtimit të objektit sipas Ligjit për Ndërtim, Ligji për Planifikim Hapsinor dhe planeve urbanistike.

Leje ndërtimi

Drejtoria e Urbanizmit dhe Mbrojtjës së Mjedisit

Të sigurohet aplikimi objektiv dhe i drejtë i dispozitave juridike për lëshimin e Lejes Ndërtimore, nëpërmjet të cilës arrihet të sigurohet ligjshmëria për lejimin e ndërtimit të objekteve sipas ligji...

Zgjatja e afatit të lejes së ndërtimit

Drejtoria e Urbanizmit dhe Mbrojtjës së Mjedisit

v\Vazhdimi i afatit ligjor të Lejës së Ndërtimit edhe për një vit sipas Ligjit për Ndertim.

Çertifikatë e përdorimit të objektit

Drejtoria e Urbanizmit dhe Mbrojtjës së Mjedisit

Të sigurohet aplikimi objektiv i dispozitave juridike për lejimin e përdorimit të objektit, i cili është ndërtuar sipas kushteve të parapara në lejen ndërtimore.

Leje për rrënimin e objektit

Drejtoria e Urbanizmit dhe Mbrojtjës së Mjedisit

Të sigurohet ligjshmëria për rrënimin e objektit duke mos u rrezikohuar siguria dhe rendi publik, veçanërisht jeta, shëndeti i njerëzve, mjedisi dhe stabiliteti i objekteve përreth.

Leja mjedisore komunale

Drejtoria e Urbanizmit dhe Mbrojtjës së Mjedisit

Mbrojtja e mjedisit, zvogëli i rrezikut për ndotjen e mjedisit, jetën dhe shëndetin e njeriut sipas konceptit të zhvillimit të qëndrueshëm.