REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

 

Me vendim të Kryetarit, Komuna Gjilan ka themeluar Regjistrin e Procedurave Administrative ku publikohen të gjitha informatat mbi procedurat që qytetarët marrin nga Komuna. Për secilën procedure ështe detajuar baza ligjore, informacioni dhe dokumentat e nevojshëm për te aplikuar, tarifat dhe pagesat për aplikim si dhe koha e përcaktuar për kthimin e përgjigjes. Me publikimin e këtij regjistri, Komuna Gjilan rrit transparencën ndaj qytetarëve dhe bizneseve.