REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Ndrrim/shtim i njësisë për Biznes Individual

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Purpose: Evidentimi i njësive të reja që dhe përditësimi i listës së biznesve.

Description: Kërkesa për ndrrimin/shtimin e njësisë për Biznes Individual bëhet permes mbushjes se formularit standard B qe perdoret nga Qendra Komunale për Regjistrimin e Biznesit-QKRB, brenda i cili bëhët brenda afatit tre ditor.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Pa kufizim

Information requested

 • Formulari B . Tipi i fletëparaqitjes
 • Emri i Biznesit
 • Adresa e biznesit
 • Loji i biznesit
 • Aktivitetet
 • Pronarët e biznesit
 • Përfshirja e individëve të autorizuar në biznes
 • Njesite
 • Informatë plotësuese
 • Aplikuesi
 • Nënshkrim
 • Data

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Formulari B (Origjinal)
 • Fletpagesa (Origjinal)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Pagesa5Pagesa në cash 1000 4000 7000 2411

Form is not available