REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Ndrrim i adresës për Shoqërinë me Përgjegjësi të Kufizuar -SH.P.K

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Purpose: Nderrimi I adreses perShoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar-Sh.P.K dhe përditësimi i listës së biznesve.

Description: Regjistrimi behet permes mbushjes se formularit standard A0 qe perdoret nga Qendra Komunale për Regjistrimin e Biznesit-QKRB per nderrimin e adreses per Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar-Sh.P.K i cili bëhët brenda afatit tre ditor.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Pa kufizim kohor

Information requested

 • Formulari A3 Emri i biznesit
 • Emri tregtar
 • Adresa e vjeter e biznesit
 • Adresa e re e biznesit
 • Aplikuesi
 • Nënshkrimi
 • Data

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

 • Letërnjoftimet (Kopje)
 • Vendimi për ndrrimin e adresës (Origjinal)
 • Aneks statut (Origjinal)
 • Formulari A3 (Origjinal)
 • Fletpagesa (Origjinal)
 • Çertifikata Orgjinal (Origjinal)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Pagesa20Pagesa në cash 1000 4000 7000 2411

Form is not available