REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Ndrrim i adresës për Biznes Individual

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Purpose: Nderrimin e adreses se Biznesit Individuale përditësimi i listës së biznesve.

Description: Regjistrimi behet permes mbushjes se formularit standard B1 qe perdoret nga Qendra Komunale për Regjistrimin e Biznesit-QKRB per nderrimin e adreses se Biznesit Individuale i cili bëhët brenda afatit tre ditor.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Pa kufizim kohor

Information requested

 • Formulari B . Tipi i fletëparaqitjes
 • Emri i Biznesit
 • Adresa e biznesit
 • Loji i biznesit
 • Aktivitetet
 • Pronarët e biznesit
 • Përfshirja e individëve të autorizuar në biznes
 • Njesite
 • Informatë plotësuese
 • Aplikuesi
 • Nënshkrim
 • Data

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

 • Letërnjoftimet (Kopje)
 • Formulari B (Kopje)
 • Fletpagesa (Kopje)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Pagesa5Pagesa në cash 1000 4000 7000 2411

Form is not available