REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Ndërrimi i emrit të Shoqërisë Aksionare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Purpose: Nderrimin e emrit te Shoqerise Aksionare dhe mbjatja, përditësimi i listës së biznesve.

Description: Pala paraqitet në QKRB për të bërë ndërrimin e emrit të SH.A-s, pas plotësimit të formularit A1 dhe paraqitjes se dokumentave të nevojshme. Në afat prej 3 ditësh ARBK bën ndërrimin e emrit të SH.A-s.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Pa kufizim kohor

Information requested

  • Emërtimi i ri dhe i vjetër i biznesit
  • Të dhënat e aplikuesit

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Formulari A1 (Origjinal)
  • Fletpagesa (Origjinal)
  • Çertifikata e biznesit (Origjinal)
  • Vendimi për ndryshim të emrit (Origjinal)
  • Aneks statut (Origjinal)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Pagesa20Pagesa në cash 1000 4000 7000 2411

Form is not available