REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Regjistrimi i Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuara SH.P.K.

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Purpose: Regjistrimin e Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K; mbjatja dhe përditësimi i listës së biznesve.

Description: Pala paraqitet në Qëndra Komunale për Regjistrimin e Biznesit-QKRB për të bërë regjistrimin e SH.P.K-s, pas plotësimit të formularit A0 dhe paraqitjes se dokumentave të nevojshme, QRBK në afat prej 3 ditësh bën regjistrimin e SH.P.K-s. Formulari mund të shkarkohet në web-faqen e ARBK-së,

Legal basis

Validity of procedure administrative: E përhershme

Information requested

 • Formulari A0 Emri i biznesit
 • Emri tregtar
 • Adresa e biznesit
 • Tipi i biznesit
 • Data e konstituimit
 • Numri i punëtorëve
 • Kapitali themelor
 • Veprimtaritë
 • Informata për pronarët e biznesit
 • Drejtori - Bordi i Drejtorëve
 • Agjenti i regjistruar
 • Informata mbi njësitë
 • Informata plotësuese
 • A dëshiron të regjistrohet në TVSH
 • Informata mbi aplikuesin

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Marrëveshja për shoqërinë (Origjinal)
 • Statuti i shoqërisë (Origjinal)
 • Fletpelqimi për agjentin e regjistruar (Origjinal)
 • Formulari A0 (Origjinal)
Free of charge

Form is not available