REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Leje për rrënimin e objektit

Drejtoria e Urbanizmit dhe Mbrojtjës së Mjedisit

Purpose: Të sigurohet ligjshmëria për rrënimin e objektit duke mos u rrezikohuar siguria dhe rendi publik, veçanërisht jeta, shëndeti i njerëzve, mjedisi dhe stabiliteti i objekteve përreth.

Description: Pala bën kërkese në Qendrën për Shërbim me Qytetarë; QSHQ e dërgon kërkesën tek Sektori i Ndërtimit për shqyrtimin e saj dhe daljen në terren për ta kontrolluar objektin i cili do të rrënohet; Përgaditja e Vendimit nga Sektori Juridik; Firmosja nga: Shefi i Sektorit Juridik, Arkitekti i Sektorit të ndërtimit dhe Drejtori i Drejtorisë; Protokolimi dhe dërgimi i Lejës për Rrënim të objektit në QSHQ.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Një (1) vit

Information requested

 • Emri dhe Mbimeri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Kopja e Planit / jo më te vjetër se 6 muaj (Origjinal)
 • Certifikata e Pronësis / jo më te vjetër se 6 muaj (Origjinal)
 • Leja e ndërtimit dhe dokumentat e paraqitura në kërkesën për leje ndërtimi (Origjinal)
 • Projekti i rrënimit që përfshin një përshkrim teknik dhe një deklaratë mbi heqjen e mbeturinave dhe rehabilitimin e tyre (Origjinal)
 • Deklaratë pajtimi me kushtet e lokacionit (Origjinal)
 • Për objektet me vlerë kulturore historike nga organi kompetent kërkohet leja përkatëse (Origjinal)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Taksa10Pagesa nëpërmjet pullës

Form is not available