REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Kërkesa për ndryshim të kulturës së tokës

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Purpose: Qëllimi është akomodim i nevojave të pronarit të tokës - ndryshimi i kultures së tokës/parcelës.

Description: Kërkesa bëhet përmes mbushjes së formularit standard i cili gjendet në Qendrën për Shërbim me Qytetar (QSHQ) ku ky organ palës/palëve ia jep një dëshmi - vërtetim për pranimin e kërkesës së tij/tyre dhe më pas e njëjta me të gjitha shkresat në lëndë i dërgohet DKGJP-së , e cila brenda afatit ligjor (pas verifikimit) të dokumentacionit të dorëzuar nxjerr aktin/vendimin per ndryshimin e kultures se tokes.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Pa kufizim kohor

Information requested

 • Emri dhe Mbimeri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Çertifikata për identifikimin e paluajtshmërisë - njësisë kadastrale (Çertifikata per person apo Çertifikata për njësi kadastrale) (Origjinal)
 • Kopja e Planit (Origjinal)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
PagesaPër një parcele pa matje - taksa 10 Euro; për cdo ngastër tjetër që kufizohet me të - taksa 5 Euro.Pagesa nëpërmjet pullës 111-0970023520157

Form is not available