REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Regjistrimi i banesave, lokaleve etj. në Regjistrin e Paluajtshmërive (RDPP) në emër të titullareve të ri pronësorë (blerësve) për ato banesa apo lokale të cilat nuk kanë qenë të regjistruara më parë ne RDPP

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Purpose: Bartjen e pronësisë prej pronarit të mëhershëm - tjetërsuesit dhe regjistrimin e saj në pronarin e ri - fituesin e pronësisë.

Description: Kërkesa për regjistrimin e baneses, lokalit etj. bëhet përmes mbushjes së formularit standard i cili gjendet në Qendrën për Shërbim me Qytetar (QSHQ) ku ky organ palës/palëve ia jep një dëshmi/vërtetim për pranimin e kërkesës së tij/tyre dhe më pas e njëjta me të gjitha shkresat në lëndë i dërgohet DKGJP-së, e cila brenda afatit ligjor (pas verifikimit) të dokumentacionit të dorëzuar nxjerr aktin/vendimin për regjistrim të pronës (banesës, lokalit etj) , ku edhe pala/palët përmes QSHQ njoftohen me aktin administrativ dhe dokumentet tjera përcjellëse (certifikatën pronësore).

Legal basis

Validity of procedure administrative: Pa kufizim kohor

Information requested

 • Emri dhe Mbimeri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 15

Documents requested

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Kontrata mbi shitblerjen e paluajtshmerise (Origjinal)
 • Vërtetimi i Tatimit në Pronë (Origjinal)
 • Çertifikata për identifikimin e paluajtshmërisë - njësisë kadastrale (Çertifikata per person apo Çertifikata për njësi kadastrale) (Kopje)
 • Akt - identifikimin apo inçizimin e banesës apo lokalit etj. /varesisht nga percaktimi I parashtruesit te kerkeses/ (Origjinal)
 • Autorizmimin e dhenë nga fituesi (blerësi) i baneses, lokalit etj. nese kërkesa nuk behet nga pronari (Origjinal)
 • Autorizmimin e dhenë nga fituesi (blerësi) i baneses, lokalit etj. nese kërkesa nuk behet nga pronari (Origjinal)
 • Trasnferi bankar dhe deklarat standarde e IFI -AKK e plotesuar nga shitesi dhe bleresi per rastet e transfereve nese vlera e çmimit shitbleres eshte mbi 10,000 euro -konform Ligjit per pengimin e shperlarjes se parave nr. 04/L-178, nr. 03/L-196. (Origjinal)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
PagesaTaska paguhet duke marrë për bazë sipërfaqen e njësisë kadastrale. Taska paguhet konform dokumentit që prezanton pala (titullin juridik), për vleren e transaksionit deri në 10 mijë Euro - taksa 20 Euro; prej 10 mijë Euro deri ne 20 mijë euro - taksa 30 Euro; prej 20 mijë Euro deri në 40 mijë Euro - taksa 40 Euro; prej 40 mijë Euro deri ne 50 mijë Euro - taksa 50 Euro; Mbi vlerën 50 mijë Euro, për cdo 10 mijë Euro, paguhet vlera prej 10 Euro por shuma e taksës së pergjithshme nuk mund të kalojë vlerën 200 euro. Pagesa nëpërmjet pullës 111-0970023520157

Form is not available