REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Jedinica za registraciju - formira se nova katastarska parcela nakon spajanja jedinica - katastarskih parcela u Registru nepokretnosti.

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Purpose: Cilj je registracija katastarske parcele nakon spajanja jedinica - katastarskih parcela u Registru nepokretnosti.

Description: U pocetku podnosilac prijave dobija preliminarni racun kod DKGI i popunjava standardni formular koji se može preuzeti u Servisnom centru za gradane (SCG), koji izdaje dokaz o prijemu zahteva stranaka - koji se onda šalje, zajedno sa svom ostalom predmetnom dokumentacijom, DKGI koje izdaje u zakonom predvidenom roku (nakon podnošenja dokumentacije za verifikaciju) odluku o registrovanju spajanja katastarskih jedinica. Stranke obaveštava SCG o administrativnom dokumentu ili bilo kojim drugim dodatnim dokumentima (potvrda o imovini).

Legal basis

 • ZAKON BR. 04/L-013 O KATASTRU
 • UNMIK Pravilnik o prenosu prava na korišcenje nepokretnosti na društveno vlasništvo Clan 1 stav 9 UNMIK Službenog lista br. 2003/13 od 9. maja 2003.

Validity of procedure administrative: Nema vremenskog ogranicenja

Information requested

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Uverenje o identifikovanju nekretnine (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) (Overena kopija)
 • Uverenje o identifikovanju nekretnine - razmenjene katastarske jedinice (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) (Overena kopija)
 • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
 • Kopija plana (Overena kopija)
 • Urbanisticka saglasnost (u urbanisticki regulisanim oblastima) (Overena kopija)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Plata20 EUR (taksa se izracunava tako što se uzima u obzir broj katastarskih jedinica koje moraju biti spojene, tj. spajanje dve (2) katastarske jedinice bez premera)Plata sa markicom 111-0970023520157

Form is not available