REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Kërkesa për vlerësim të pronës së paluajtshme në rastet e trashëgimisë

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Purpose: Pasije të parashtruesit të kërkesës me aktin administrativ në bazë të të cilit bëhet vlerësimi i pronës së paluajtshme në rastet e trashëgimisë.

Description: Fillimisht, parashtruesi i kërkesës paiset me një parallogari në Zyren për Marredhenie me Qytetar (ZQM) me çka edhe bën pagesën e taksës për shërbimin e kërkuar, e me pas mbush formularin standard i cili gjendet në ZQM, ku palëve ia jep një dëshmi për pranim të kërkesës dhe me pas të njëjtën e dërgon për në DKGJP. DKGJP pas verifikimit të lëndes bën vlerësimin e pronës dhe e pajis parashtruesin e kërkeses me aktin administrativ me të cilin është bërë vlerësimi i pronës.

Legal basis

 • LIGJI NR.03/L-007 PËR PROCEDURËN JOKONTESTIMORE
 • Vendim i kryetarit te Komunes se Gjilanit per formimin e komisionit per vlerësim te pronave Vendim I kryetarit te Komunes se Gjilanit per formimin e komisionit per vlerësim te pronave 02.305/2009 I dt. 07.05.2009

Validity of procedure administrative: Pa kufizim kohor

Information requested

 • Emri dhe Mbimeri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 90

Documents requested

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Çertifikata e vdekjes se pronari te paluajtshmerise (Origjinal)
 • Çertifikata pronesore (Kopje)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Pagesa5 EuroPagesa në cash

Form is not available